ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความผิดปกติทางจิตเวชของผู้ต้องขัง:การศึกษาในเรือนจำเขตกรุงเทพมหานครและเรือนจำกลางบางขวาง

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2545, หน้า 77-88

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของความผิดปกติทางจิตเวชของผู้ต้องขัง ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติทางจิตเวชกับประเภทและจำนวนของคดี จำนวนครั้งที่ต้องโทษและจำนวนของคดีและอัตราของผู้ต้องขังที่มีความผิดปกติทางจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษาในเรือนจำ โดยศึกษาผู้ต้องขังทั้งสิ้น 988 คน เป็นผู้ต้องขังหญิง 230 คน ผู้ต้องขังชาย 758 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี stratified systematic random sampling ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2544 ใช้เครื่องมือ Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I) สัมภาษณ์เพื่อประเมินความผิดปกติทางจิตเวช ผลการศึกษาผู้ต้องขังมีอายุเฉลี่ย 32 ปี ส่วนใหญ่เป็นโสด จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ก่อคดี พระราชบัญญัติยาเสพติด/สารระเหย ต้องโทษครั้งแรก ต้องคดีเดียว และไม่เคยบำบัดรักษาทางจิตเวชในเรือนจำ พบความชุกของโรคจิตในปัจจุบันร้อยละ 3.4 โรคซึมเศร้าร้อยละ 10 โรคแมเนียร้อยละ 1.4 โรควิตกกังวลทั่วไปร้อยละ 6.6 โรควิตกกังวล-ซึมเศร้าร้อยละ 4.3 ผู้ต้องขังติดสารเสพติดแอมเฟตามีนสูงถึงร้อยละ 26.2 ติดสุราร้อยละ 12.2 มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายระดับรุนแรงร้อยละ 2.3 มีบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมร้อยละ 15 ผู้ต้องขังติดสุรา ติดแอมเฟตามีน ติดเฮโรอีน ติดกัญชา รวมทั้งผู้ต้องขังที่มีบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมมีความสัมพันธ์กับประเภทของคดี จำนวนครั้งที่ต้องโทษ จำนวนคดีที่ถูกฟ้องร้องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติพบว่าผู้ต้องขังที่มีความผิดปกติทางจิตเวชที่ควรได้รับการรักษาโดยเร็ว มีอัตราการเข้าถึงการบำบัดรักษาทางจิตเวชที่ต่ำ ยังขาดระบบการบำบัดรักษาและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังที่มีความผิดปกติทางจิตเวช ซึ่งน่าจะเป็นเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงทางจิตเวชดังกล่าวก่อคดีซ้ำ ผลการวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ให้ประโยชน์ต่อการกำหนดแผนดำเนินการจัดบริการจิตเวชในเรือนจำ

Keywords: ระบาดวิทยา, ความชุก, ความผิดปกติทางจิตเวช, ผู้ต้องขัง, เรือนจำ, คดี, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, สารเสพติดแอมเฟตามีน, psychiatry, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 100035

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format