ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จันทร์เพ็ญ ตั้งตระกูล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาย้อนหลังของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ Agranulocytosis ของผู้ป่วยที่ใช้ยา clozapine ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2545, หน้า 89-98

รายละเอียด / Details:

clozapine เป็นยารักษาโรคจิตที่ใช้ได้ผลดีในการรักษาผู้ป่วยจิตเภทซึ่งดื้อต่อการรักษา ด้วยยารักษาโรคจิตกลุ่มพื้นฐาน ผลข้างเคียงที่สำคัญจากยานี้คือ ภาวะ agranulocytosis ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้ ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา การใช้ยานี้ยังไม่ทราบจำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะ agranulocytosis และยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้ทำการวิจัยเพื่อสำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ agranulocytosis ของผู้ป่วยจิตเภทที่กินยา clozapine โดยการคัดลอกประวัติการรักษาผู้ป่วยดังกล่าวระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2544 จำนวน 273 คน นำมาบันทึกคำนวณ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล ผลปรากฎว่าผู้ป่วยที่กินยา clozapine มีภาวะ agranulocytosis จำนวน 2 คน (ร้อยละ 0.7) ภาวะ neutropenia จำนวน 6 คน (ร้อยละ 2.2) ภาวะ leukopenia จำนวน 7 คน (ร้อยละ 2.6) และไม่พบภาวะเกล็ดเลือดต่ำ จากการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของภาวะ leukopenia กับปัจจัย 4 ประการของผู้ป่วยซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุเมื่อเริ่มกินยา การกินยา clozapineอย่างเดียวหรือการกินยาร่วมกับยาอื่นๆ การกินยา clozapine ไม่ต่อเนื่อง พบว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะ agranulocytosis อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะ agranulocytosis น้อย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะ neutropenia และ leukopenia มีจำนวนสูงถึงร้อยละ 2.2 และ 2.6 ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ ถ้าไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่ดีพอจะมีแนวโน้มที่เกิดภาวะ agranulocytosis ได้ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอุบัติการณ์การเกิด agranulocytosis ของผู้ป่วยที่ได้รับยา clozapine ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในอัตราที่พบได้จากรายงานทั่วไป แต่จำเป็นต้องศึกษาต่อไป เพื่อให้ได้ข้อมูลมากพอที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ agranulocytosis ซึ่งสามารถกระทำได้โดยการบันทึกข้อมูลต่างๆ ของผู้ได้รับ clozapine อย่างครบถ้วนและถ้าผู้ใช้ยานี้ได้รับการตรวจเลือดตามข้อกำหนดความปลอดภัยการใช้ยา อาจจะช่วยลดอุบัติการณ์นี้ได้

Keywords: โคลซาปีน อะแกรนนูโลไซโตซีส ข้อกำหนดความปลอดภัยจากการกินยาโคลซาปีน, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเภท, ยารักษาโรคจิต, clozapine, psychiatry, antipsychotic drug, psychiatry, agranulocytosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

Code: 100037

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format