ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์

ชื่อเรื่อง/Title: แนวทางการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2546, หน้า 1-11.

รายละเอียด / Details:

การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเป็นภาระอันหนักหน่วงส่งผลกระทบต่อผู้ดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และภาวะเศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่สุขภาพทุกคนควรให้ความสนใจในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ และลดภาวะเครียดในผู้ดูแลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล บทความนี้นำเสนอความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่อง ข้อบ่งชี้ว่าใครคือผู้ดูแล ปัญหาในการดูแล ผลกระทบและสิ่งที่ได้รับจากการเป็นผู้ดูแล ความต้องการของผู้ดูแล และเสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือผู้ดูแล

Keywords: ผู้ดูแล, ผู้ป่วยสมองเสื่อม, การช่วยเหลือผู้ดูแล, คุณภาพชีวิต, ภาวะเครียด, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 100051

ISSN/ISBN: 0858-1231

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -