ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ชญานิน บุญพงษ์มณี

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเสาะแสวงหาวิถีทางความปลอดภัย: หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี

แหล่งที่มา/Source: Thai journal of nursing research (วารสารวิจัยทางการพยาบาล), Vol.7, No. 3, July-September 2003, Page 161-174

รายละเอียด / Details:

พฤติกรรมการเสาะแสวงหาวิถีทางความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ การศึกษาเชิงพรรณนาเปรียบเทียบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเสาะแสวงหาวิถีทางความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอชไอ วี และไม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวคิดพัฒนกิจในระยะตั้งครรภ์ของรูบิน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบสะดวก จากหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ณ หน่วยฝากครรภ์ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 3 แห่ง โดยมีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี จำนวน 114 ราย และหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี จำนวน 116 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ Heart prenatal Care Action Scale (HPCA) ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .80 ผลการวิเคราะห์พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี มีพฤติกรรมการเสาะแสวงหาวิถีทางความปลอดภัยน้อยกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อเอช ไอ วี นอกจากนี้ มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่สูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คะแนนพฤติกรรมการเสาะแสวงหาวิถีทางความปลอดภัยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับระดับการศึกษา รายได้ ปัญหาทางด้านการเงิน สถานภาพการอยู่กินกับสามี และความประสงค์ที่จะรักษาการตั้งครรภ์ไว้ นอกจากนั้นยังพบว่าพฤติกรรมการเสาะแสวงหาวิถีทางความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามระดับของการศึกษา และระดับของรายได้ ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการบริการ ณ หน่วยฝากครรภ์เท่าที่ควร ดังนั้นพยาบาลควรประเมินข้อมูลทั่วไปควบคู่กับพัฒนกิจในระยะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี แล้วนำข้อมูลนั้นมาออกแบบการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของหญิงเหล่านั้น การศึกษาวิจัยในอนาคตควรเน้นการพัฒนาเครื่องมือวิจัยที่ใช้วัดตัวแปรพัฒนกิจอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระยะตั้งครรภ์ซึ่งอาจมีผลต่อพฤติกรรมการเสาะแสวงหาวิถีทางความปลอดภัย พัฒนกิจเหล่านั้นประกอบด้วยการยอมรับบุตรโดยบุคคลอื่น การสร้างสายสัมพันธ์กับบุตร และการให้และเสียสละแก่บุตร

Keywords: พฤติกรรมการเสาะแสวงหาวิถีทางความปลอดภัย หญิงตั้งครรภ์ เอช ไอ วี, พฤติกรรม, จิตวิทยา, เอดส์, hiv, HIV, aids

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและการผดุงครรภ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 10006

ISSN/ISBN: 0859-7685

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -