ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: เบญจมาภรณ์ พูลสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการฝึกการผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลก่อนและหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูก

แหล่งที่มา/Source: Thai journal of nursing research (วารสารวิจัยทางการพยาบาล), Vol.7, No. 3, July-September 2003, Page 175-185.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึกการผ่อนคลายต่อการลดความวิตกกังวลก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยสตรีที่มีเนื้องอกซึ่งไม่ใช่มะเร็งที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกจำนวน 89 ราย โดยได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 45 คน และกลุ่มควบคุม 44 คน กลุ่มทดลองได้รับการฝึกการผ่อนคลายแบบเบนสัน 1 ครั้ง ในวันก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัด 1 วัน และให้ปฏิบัติด้วยตัวเองก่อนและหลังผ่าตัด กลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึกการผ่อนคลาย ในการประเมินผลความวิตกกังวลได้ใช้แบบประเมิน Hospital Anxiety depression ฉบับภาษาไทย ซึ่งได้ผ่านการทดสอบความเที่ยงและความตรงตามโครงสร้างอยู่ในเกณฑ์ดี ผลการวิจัยพบว่าภายหลังรับไว้ในโรงพยาบาล ความวิตกกังวลของผู้ป่วยในกลุ่มทดลองมีระดับสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ภายหลังได้รับการฝึกผ่อนคลาย ปรากฎว่าความวิตกกังวลในกลุ่มทดลองลดลงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ขณะที่กลุ่มควบคุมมีความวิตกกังวลสูงขึ้นทั้งก่อนและหลังผ่าตัด (p‹.001) ดังนั้นจึงสรุปว่าการสอนให้ฝึกการผ่อนคลายในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกแม้เพียงครั้งเดียว และแนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติต่อด้วยตนเองในช่วงก่อนและหลังการผ่าตัด ช่วยลดความวิตกกังวลลงทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

Keywords: การผ่อนคลาย, ความวิตกกังวล, การตัดมดลูก, ภาวะวิตกกังวล, anxiety depression

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: วิทยานิพนธ์ วท.ม. (การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร) โรงพยาบาลรามาธิบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 10007

ISSN/ISBN: 0859-7685

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -