ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: เพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล

ชื่อเรื่อง/Title: บทบาทของพยาบาลผ่าตัดในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดและครอบครัว: แนวคิดการสนับสนุนครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร,ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2546, หน้า 210-218.

รายละเอียด / Details:

บทบาทของพยาบาลผ่าตัดในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดและครอบครัวนั้น มีหลายประการทั้งในด้านการให้ข้อมูล การดูแลด้านจิตใจ และการฝึกทักษะต่างๆ ดังนั้นบทบาทของพยาบาลผ่าตัดจึงควรเริ่มตั้งแต่การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดซึ่งเป็นการขยายบทบาทเชิงรุกให้กว้างขึ้นไม่จำกัดเฉพาะการให้การพยาบาลในระยะผ่าตัดเท่านั้น ควรเริ่มตั้งแต่ในช่วงก่อนผ่าตัด นอกเหนือจากความสนใจต่อผู้ป่วยโดยตรง พยาบาลผ่าตัดควรให้ความสำคัญกับการดูแลต่อครอบครัวด้วย ทั้งผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดและครอบครัวส่วนใหญ่จะมีความวิตกกังวลในระดับปานกลางถึงระดับสูง ความวิตกกังวลของครอบครัวบางครั้งมีมากกว่าผู้ป่วย และความวิตกกังวลของครอบครัวอาจถ่ายทอดไปยังผู้ป่วยได้ บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดและครอบครัวจึงมีความสำคัญ และการให้การสนับสนุนครอบครัวผู้ป่วยนั้นจะเป็นการกระตุ้นให้ครอบครัวสามารถดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยได้โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ และครอบครัวสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการผ่าตัดเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการพยาบาลของพยาบาลผ่าตัด

Keywords: วิตกกังวล, ภาวะวิตกกังวล, พยาบาลผ่าตัด , บริการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, anxiety, anxios, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 100072

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -