ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พูลสุข เจนพานิชย์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติ และการรับรู้ทักษะในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ของบัณฑิตพยาบาลในปีการศึกษา 2544 และ 2545: กรณีศึกษาภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร,ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2546, หน้า 230-241.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติ และการรับรู้ทักษะในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ของบัณฑิตพยาบาลจำนวน 246 คน ที่จบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปีการศึกษา 2544-2545 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม และมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 91 ผลการวิจัยพบว่าบัณฑิตพยาบาลมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในระดับที่สูง แต่มีความรู้บางด้านได้แก่ ด้านพยาธิสรีรวิทยา และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอยู่ในระดับปานกลางและ ความรู้ด้านการรักษาด้วยยาต้านไวรัส อยู่ในระดับต่ำ 2ใน3 ของกลุ่ม ตัวอย่างมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในบางประด็น เช่นไม่เห็นด้วยที่จะสรุปว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็นคนไม่ดี และเห็นด้วยว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม และมีทัศนคติทางลบในบางประเด็น เช่น คิดว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษา บัณฑิตพยาบาล ส่วนใหญ่เข้าใจหลักการของ universal precaution แต่ยังขาดความสม่ำเสมอในการล้างมือและการใส่ถุงมือขณะฝึกปฏิบัติบนคลินิก บัณฑิตพยาบาลได้รับการมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์โดยเฉลี่ย 2.35 ราย ตลอดหลักสูตร 4 ปี จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่าคะแนนความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มีความสัมพันธ์กับคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และคะแนนการรับรู้ทักษะในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในขณะที่ขึ้นฝึกปฏิบัติบนคลินิก อย่างมีนัสำคัญที่ระดับ .05

Keywords: ความรู้, ทัศนคติ, การรับรู้ทักษะ, เอชไอวี/เอดส์, บัณฑิตพยาบาล, เอดส์, พยาบาล, ผู้ป่วยเอดส์, การพยาบาลจิตเวช, aids HIV, hiv, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทบยาลัยมหิดล

Code: 100073

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -