ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ณัฏฐพร ฉันทวรลักษณ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการจัดระบบการให้มารดาเข้าเยี่ยมบุตรทารกคลอดก่อนกำหนดต่อความวิตกกังวลของมารดา

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร,ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2546, หน้า 167-179.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของการจัดระบบการให้มารดาเข้าเยี่ยมบุตรทารกคลอดก่อนกำหนดต่อความวิตกกังวลของมารดา ที่มีบุตรเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 60 คน เลือกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2544 ถึงเดือนพฤษภาคม 2545 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ระดับความวิตกกังวล 2 ครั้ง ครั้งแรก ภายหลังเข้าเยี่ยมตามปกติ ครั้งที่ 2 ภายหลังการจัดระบบการให้มารดาเข้าเยี่ยมบุตรทารกคลอดก่อนกำหนด ผลการวิจัยพบว่า มารดา ของทารกคลอดก่อนกำหนดมีความวิตกกังวลลดลง ภายหลังการจัดระบบการให้มารดาเข้าเยี่ยมบุตรทารกคลอดก่อนกำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบเข้าการเยี่ยม และพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.

Keywords: ความวิตกกังวล, ทารกคลอดก่อนกำหนด, ระบบการให้มารดาเข้าเยี่ยม, บริการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, คุณภาพบริการ, ภาวะวิตกกังวล, anxiety

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

Code: 100080

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -