ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อรรณพ วิสุทธิมรรค

ชื่อเรื่อง/Title: โรคจิตจากแอมเฟตามีน

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2541, หน้า 665-670.

รายละเอียด / Details:

โรคจิตจากแอมเฟตามีนจัดอยู่ในกลุ่มโรคจิตที่มีพยาธิสภาพในสมอง จากการศึกษาผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 จำนวน 27 ราย พบอาการโรคจิตคือ การตัดสินใจผิดพลาด ก้าวร้าว นอนไม่หลับ หวาดระแวง พฤติกรรมพิลึก ประสาทหลอน สับสน และอารมณ์ผิดปกติ ตามลำดับ บางอาการคล้ายคลึงกับอาการของโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง อาการทางจิตที่เกิดขึ้นเนื่องจากแอมเฟตามีนออกฤทธิ์กระตุ้นให้ระบบประสาทส่วนกลางที่บริเวณมีโซลิมบิก และมีโซคอร์เทกให้สร้างแคทติโคลามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาท 2 ระบบคือ ระบบโดปามีน และระบบนอร์อีพิเนฟริน หากสารทั้ง 2 เสียสมดุลจะส่งผลให้เกิดอาการทางจิตได้ อย่างไรก็ตามจิตพยาธิสภาพดั้งเดิมของแต่ละบุคคลส่งผลให้อาการทางจิตในแต่ละบุคคลแตกต่างกัน จึงควรทำการศึกษาเพิ่มเติม

Keywords: โรคจิตที่มีพยาธิสภาพในสมอง, แอมเฟตามีน, ยาบ้า, จิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, ยาเสพติด, สารเสพติด, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000000030

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -