ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อุดม พงษ์วุฒิธรรม และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิภาพผลคู่มือระบบจำแนกอาการผิดปกติทางจิตเวชและมาตรฐานการดูแลด้านจิตสังคม สำหรับผู้สูงอายุที่มารับบริการ ณ สถานบริการระดับปฐมภูมิ กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2546, หน้า 33-43.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของคู่มือระบบจำแนกอาการผิดปกติทางจิตเวช และมาตรฐานการดูแลจิตสังคม สำหรับผู้สูงอายุที่มารับบริการ ณ สถานบริการระดับปฐมภูมิ ด้านความเข้าใจของบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการประเมินและการช่วยเหลือทางจิตสังคม ก่อนและหลังการใช้คู่มือฯ ความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับประโยชน์ในเนื้อหาคู่มือฯ และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ก่อนและหลังได้รับบริการด้านจิตสังคม โดยบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ณ สถานบริการระดับปฐมภูมิ 30 คน ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ นำคู่มือฯ ไปทดลองใช้เป็นแนวทางในการให้บริการผู้สูงอายุที่มารับบริการในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา จำนวน 310 คน ผลการศึกษา พบว่าจากการใช้คู่มือฯ ทำให้บุคลากรสาธารณสุขมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน การจำแนกอาการผิดปกติทางจิตเวช และการช่วยเหลือทางด้านจิตสังคมตามแนวทางในคู่มือฯ เพิ่มมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้บุคลากรสาธารณสุขยังมีความพึงพอใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาในคู่มือฯ อยู่ในระดับปานกลาง-มาก สำหรับระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุหลังได้รับบริการ พบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจบริการที่ได้รับจากบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05.

Keywords: ระบบจำแนกอาการผิดปกติทางจิตเวช, มาตรฐานการดูแลจิตสังคม, ผู้สูงอายุ, สถานบริการระดับปฐมภูมิ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ปกศ. พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

Code: 100092

ISSN/ISBN: -

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Abstract Journal.

Download: -