ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: Nongyao Chulajata, Sangun Suwanlert, Vatin Sontichai

ชื่อเรื่อง/Title: ROUMLISM.

แหล่งที่มา/Source: Journal of The Psychiatric Association of Thailand, Vol. 26 No.2 Julyr 1981, P 67-74

รายละเอียด / Details:

The authors report one case of schizophrenic patient, who had thought disorder. He believed that the peoples was born for the competition living dishonesty, selfish. He declared the ideology “Roumlism” for 2 years ago to persuade the peoples for carry out his belief. The content of thinking was to commit suicide for escaping from bad living. He declared to fix the date for his death. The therapist helped him to survive from that day. But his thought is very powerful. He had finished his opinion.

Keywords: psychiatry, psychosis, psychotic, Roumlism, schizophrenia, schizophrenic patient, roumlism, thought disorder, committ suicide

ปีที่เผยแพร่/Year: 1981

Address: Srithunya Hospital, Department of Mental Health, Ministry of Public Health

Code: 100242602166

ISSN/ISBN: -

Country of publication: Thailand.

Language: English.

Category: Abstract Journal.

Download: -