ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: รวิวรรณ นิวาตพันธุ์

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจบุคลิกภาพผิดปกติของนักศึกษาวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร และทัศนคติของนักศึกษาต่อวิชาชีพ.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2530,11-18

รายละเอียด / Details:

นักศึกษาวิทยาลัยครูในกรุงเทพมหานครเป็นนักศึกษาหญิง ร้อยละ 81 นักศึกษาชายร้อยละ 19 อายุเฉลี่ย 22.5 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 60 และ 51 ตามลำดับการศึกษาของบิดาพบว่า ร้อยละ 51 อยู่ในระดับประถมศึกษา พบบุคลิกภาพผิดปกติร้อยละ 87 โดยแยกชนิดของบุคลิกภาพผิดปกติดังนี้ Compulsive ร้อยละ 43, Dependent ร้อยละ 26, Borderline ร้อยละ 16, Histrionic ร้อยละ 9, Schizoid ร้อยละ 8, Paranoid ร้อยละ 4, Schizotypal ร้อยละ 4, Antisocial ร้อยละ 1.5, Passive-aggressive ร้อยละ 1, และ narcissism ร้อยละ 0.5 นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ พบนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของอาชีพครู ครูมีประโยชน์ต่อสังคมมาก นักศึกษามีความสุขที่ได้ถ่ายทอดวิชาให้ผู้อื่น มีความรักเด็ก

Keywords: ครู, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บุคลิกภาพ, บุคลิกภาพแปร

ปีที่เผยแพร่/Year: 2530

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 100303201122

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.91MB