ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อัมพร โอตระกูล, ลาวัณย์ ผลสมภพ, รำไพ สุขสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อปัญหาส่วนตัวนักเรียนมัธยมต้นในเขตกรุงเทพมหานคร.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2530,65-71

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทราบถึงปัญหาส่วนตัวของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นและศึกษาถึงภูมิหลังครอบครัวของนักเรียนเหล่านั้นว่า มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหาส่วนตัวของนักเรียนหรือไม่ ตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักเรียนวัยรุ่นตอนต้นที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมปีที่ 1,2 และ 3 ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2526-2527 จำนวน 520 ราย เครื่องมือในการศึกษาใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นร่วมกับแบบสอบถาม Mooney Problem Check List (J-form) ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มที่ศึกษามีปัญหามาก และมีปัญหาในระดับปานกลางอยู่ 3 เรื่อง คือ ปัญหาลักษณะส่วนตัว ปัญหาทางด้านการเงิน การงานและอนาคต และปัญหาด้านโรงเรียน เมื่อวิเคราะห์ดูความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดปัญหากับเพศ พบว่า นักเรียนหญิงมีปัญหาส่วนตัวมากกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเฉพาะด้านสุขภาพ ด้านการเรียน เรื่องบ้านและครอบครัว ส่วนความสัมพันธ์ของภูมิหลังครอบครัวกับปัญหาของนักเรียน พบว่า ตัวแปรด้านสถานภาพสมรสของบิดามารดา สัมพันธ์ภาพระหว่างบิดามารดา อุปนิสัยของบิดามารดาผู้อบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กเล็กและระดับการศึกษาของบิดา มีความสัมพันธ์กับปัญหาเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Keywords: ครอบครัว, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักเรียน, สังคม, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2530

Address: ภาควิชาอนามัยแม่และเด็ก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 100303202117

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.91MB