ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ธนา นิลชัยโกวิทย์, นงพงา ลิ้มสุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: การตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตหลังการรักษาเป็นระยะเวลานานในผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2530,57-64

รายละเอียด / Details:

ผู้รายงานได้รายงานตัวอย่างผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง 3 รายที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านโรคจิต หลังจากใช้เวลาในการรักษาต่อเนื่อง นาน 8-12 เดือน และอภิปรายข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินโรค การพยากรณ์โรคและการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง

Keywords: จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เภสัชกรรม, ยา, ยาต้านโรคจิต, โรคจิตเภท, ยารักษาโรคจิต, ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2530

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Code: 100303202137

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format