ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ณรงค์ สุภัทรพันธุ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความหมายของคำว่า “จิตฟั่นเฟือน” ทางจิตเวชศาสตร์และทางกฎหมาย.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2530,85-95

รายละเอียด / Details:

ผู้เขียนได้ทบทวนเอกสารทางด้านจิตเวชศาสตร์ และความเห็นของนักกฎหมายเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “จิตฟั่นเฟือน” ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีความหมายแน่ชัดในทางการแพทย์ แต่เป็นคำที่ใช้ในทางกฎหมาย และมีความเห็นว่า จิตฟั่นเฟือนน่าจะมีความหมายถึงสภาวะของจิตใจที่มีลักษณะแปรปรวนดีบ้างร้ายบ้าง เนื่องจากความเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช และครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยโรคจิต, โรคประสาท บางประเภท, ความผิดปกติในการควบคุมตนเอง, บุคลิกภาพผิดปกติ บางประเภท, โรคระบบประสาทบางชนิด และโรคที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

Keywords: จิตฟั่นเฟือน, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นิติจิตเวช, กฎหมาย, โรคทางจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2530

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 100303203246

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.68MB