ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค, รัตนา สายพานิชย์, ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: เจตคติต่อจิตเวชศาสตร์ของแพทย์โรงพยาบาลชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเจตคติต่อจิตเวชศาสตร์แพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนและศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลกับความแตกต่างของเจตคติต่อจิตเวชศาสตร์ วิธีการศึกษา ส่งแบบสอบถามเจตคติต่อจิตเวชศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคำถามที่ประเมินเจตคติ 4 ด้าน (ต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช, ต่อทักษะการรักษาโรค, ต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และต่อวิชาจิตเวชศาสตร์) จำนวน 15 ข้อ ให้กับแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,500 คน ได้รับตอบแบบสอบถามกลับทั้งสิ้นจำนวน 617 ฉบับ (ร้อยละ 41.1) จากนั้นได้ทำการวิเคราะห์ทางสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนรวมเฉลี่ยเจตคติทุกด้าน และคะแนนรวมเฉลี่ยเจตคติแต่ละด้าน กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง สถาบันที่จบแพทยศาสตรบัณฑิต และจำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน ผลการศึกษา คะแนนรวมเฉลี่ยเจตคติทุกด้านแตกต่างกันตามสถาบันที่จบแพทยศาสตรบัณฑิต (P‹0.05) คะแนนรวมเฉลี่ยด้านเจตคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช และคะแนนรวมเฉลี่ยด้านเจตคติต่อทักษะการรักษาโรคต่างกันตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสถาบันที่จบแพทยศาสตรบัณฑิต (P>0.05) คะแนนรวมเฉลี่ยด้านเจตคติต่อวิชาจิตเวชศาสตร์แตกต่างกันตามสถาบันที่จบแพทยศาสตรบัณฑิต (P>0.05) สรุป ผลการศึกษานี้อาจบ่งถึงความแตกต่างของประสบการณ์การเรียนรู้ที่แพทย์แต่ละคนได้รับในช่วงที่ผ่านการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์จากแต่ละสถาบัน และแสดงถึงความต้องการได้รับการฝึกอบรมต่อเนื่องด้านทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน

Keywords: แพทย์, ทัศนคติ, เจตคติ, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชชุมชน, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, สุขภาพจิตชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Code: 100404204061

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.53MB