ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: เบญจพร ปัญญายง

ชื่อเรื่อง/Title: การฆ่าตัวตายหมู่ในครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2541,56-66

รายละเอียด / Details:

งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์และเสนอกรณีตัวอย่าง เพื่อศึกษาปัญหาการฆ่าตัวตายหมู่ในครอบครัวในประเทศไทย วิธีการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังจากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ของศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์มติชน ผลการศึกษา ในระหว่างปี พ.ศ. 2533-2540 มีการฆ่าตัวตายหมู่ในครอบครัวทั้งหมด 110 คน จาก 47 ครอบครัว เหตุการณ์เกิดขึ้นมากที่สุดในภาคกลาง และต่ำสุดในภาคตะวันออก ผู้ใหญ่ที่ฆ่าตัวตายอายุอยู่ในช่วง 20-39 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ถูกฆ่าตายร้อยละ 17 รูปแบบการฆ่าตัวตายที่พบมากที่สุด คือ แม่-ลูก รองลงมา คือ พ่อ-แม่-ลูก ผู้ชายนิยมใช้วิธียิงตัวตาย ส่วนผู้หญิงใช้วิธีกินยาตาย สมาชิกในครอบครัวจำนวนหนึ่งมีปัญหาสุขภาพจิต ปัจจัยที่กระตุ้นให้ฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ ปัญหาเศรษฐกิจ รองลงมา คือ ปัญหาครอบครัว

Keywords: family, psychiatry, suicide, การฆ่าตัวตาย, การฆ่าตัวตายหมู่ในครอบครัว, ครอบครัว, ฆ่าตัวตาย, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 100414301238

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.14MB