ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ประยุกต์ เสรีเสถียร, วัชรีย์ อุจะรัตน, รัชวัลย์ บุญโฉม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาระบาดวิทยาของผู้พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐที่จังหวัดระยอง

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2541,14-21

รายละเอียด / Details:

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระบาดวิทยาของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐที่จังหวัดระยอง วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง โดยกลุ่มศึกษาเป็นผู้พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการ จำนวน 118 ราย และกลุ่มควบคุมเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาลแห่งเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน จำนวน 233 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ไควสแควว์ อัตราเสี่ยง (Odds Ratio) และ 95 % Confidence Interval of Odds Ratio ผลการศึกษา ผู้พยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-45 ปี เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2.58 เท่า จบระดับประถมศึกษา สถานภาพคู่ อาชีพรับจ้างทั่วไป เวลาที่มาโรงพยาบาลเป็นเวลา 18.01-24.00 น. โดยมีคู่ครองเป็นผู้นำส่ง ปัจจัยด้านประชากรที่สัมพันธ์กับการพยายามฆ่าตัวตาย ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ของครอบครัวและความเพียงพอของรายรับ ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการพยายามฆ่าตัวตาย แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้ที่เคยรับการรักษาทางจิตเวช การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการดื่มสุรา/สูบบุหรี่เมื่อมีความทุกข์ใจ สำหรับปัจจัยด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับผู้อื่น ได้แก่ พฤติกรรมการไม่ปรึกษาใครเมื่อมีความทุกข์ใจ

Keywords: epidemiology, psychiatry, suicide, พยายามฆ่าตัวตาย, การฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวตาย, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ความชุก, ระบาดวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 100414301243

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.48MB