ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ปัทมา ศิริเวช, สมบูรณ์ อินทรกำเนิด, อาภา กฤตยานวัช, เพ็ญศรี ไชยุ, เนาวรัตน์ อุบลสถิตย์, รักษิณา กลับรินทร์, จรัญ สุภัทรากุล, รักชนก ประสิทธิวงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: สภาพครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่นที่ทำผิดกฎหมาย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2541,217-225

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยนี้เป็นการสำรวจเพื่อศึกษาสภาพครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายของวัยรุ่น วิธีการศึกษา สัมภาษณ์วัยรุ่นและให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 86 คน ที่มีภูมิลำเนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการฝึกอบรมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม 2540 แบบสัมภาษณ์และสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป การกระทำผิดกฎหมายของวัยรุ่น สภาพครอบครัว และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูว่าใช้วิธีประชาธิปไตยหรือวิธีปล่อยปละละเลย ผลการศึกษา วัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นชาย (ร้อยละ 94) คดีที่ทำผิดมากที่สุดคือ ลักทรัพย์ (ร้อยละ 58) สาเหตุจากการถูกเพื่อนชักชวน รองลงมาคือ คดีทำร้ายร่างกาย เนื่องจากความโกรธ วัยรุ่นเหล่านี้ ร้อยละ 44 มาจากครอบครัวแตกแยก บิดามารดาไม่เอาใจใส่เท่าที่ควรในเรื่องการคบเพื่อน และการเที่ยวเตร่ คิดเป็นร้อยละ 51 และ 69 ตามลำดับ สรุป ผลการศึกษานี้จะเป็นแนวทางการให้ความรู้แก่บิดามารดาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออบรมเลี้ยงดูวัยรุ่นอย่างถูกต้อง และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมแก่วัยรุ่นในเรื่องการเลือกคบเพื่อนการเคารพกฎระเบียบของสังคม การควบคุมตัวเอง และรู้จักวิธีระบายอารมณ์โกรธในทางสร้างสรรค์ การอบรมอย่างถูกต้องและเหมาะสมดังกล่าวจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันและลดการกระทำผิดกฎหมาย

Keywords: ครอบครัว, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นิติจิตเวช, วัยรุ่น, สังคม, กฎหมาย, การอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 100414303206

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 4.55MB