ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: นงพงา ลิ้มสุวรรณ, รณชัย คงสกนธ์

ชื่อเรื่อง/Title: สาเหตุการมีเมียน้อยในชายไทย 20 ราย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2541,207-216

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงปัญหาผู้ชายไทยที่มีเมียน้อยว่าจะมีปัจจัยพื้นฐานอะไรบ้างที่เป็นแรงจูงใจ หรือผลักดันให้มีเมียน้อย รวมทั้งปัญหาที่ตามมาของการมีเมียน้อย วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากคนที่มารับการปรึกษาและจากญาติของผู้มารับการปรึกษาที่แผนกจิตเวช ที่ปรากฎมีเมียน้อยจำนวน 20 ราย โดยวิธีสัมภาษณ์และให้ตอบแบบสอบถามที่ครอบคลุมถึงปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบุคคล รวมไปถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผลการศึกษา ผู้ชายที่มีเมียน้อย มีเชื้อชาติไทยร้อยละ 60 พบทุกระดับการศึกษาและอาชีพมีรายได้ปานกลางระหว่าง 10,000-50,000 บาท ร้อยละ 35 เป็นลูกคนที่สองของครอบครัวร้อยละ 40, บิดามีภรรยาคนเดียวร้อยละ 75, มารดาเป็นเมียน้อยร้อยละ 10, ชีวิตสมรสเดิมไม่มีปัญหาถึงร้อยละ 70 บุคลิกภาพของผู้มีเมียน้อยมีลักษณะเป็นคนเจ้าระเบียบ ไม่ชอบตัดสินใจด้วยตัวเอง อารมณ์อ่อนไหว เปลี่ยนแปลงง่าย สาเหตุการมีเมียน้อยเกิดจากความใกล้ชิดถึงร้อยละ 37.04 ของสาเหตุทั้งหมด ที่เหลือเกิดจากสาเหตุความรัก ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ไม่มีความสุขกับชีวิตสมรส เป็นทัศนคติของผู้ชายและความสงสารตามลำดับ และพบว่าผู้ชายที่มีเมียน้อยทั้งหมดร้อยละ 100 มีปัญหาตามมา ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ภรรยาไม่สบายใจมากและไม่มีความสุขถึงร้อยละ 65 สรุป สาเหตุการมีเมียน้อยเกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่สำคัญที่สุดคือความใกล้ชิดร่วมกับการมีความบกพร่องทางบุคลิกภาพเป็นปัจจัยเสริม เพราะมีบุคลิกภาพแบบไม่เข้มแข็งมั่นคงไม่กล้าตัดสินใจ อ่อนไหว ทำให้ปล่อยเหตุการณ์เป็นตัวชักนำถลำลึกไปเรื่อย ๆ จนเกิดปัญหาสาเหตุรองลงมาคือ ด้วยความรัก ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ไม่มีความสุขกับชีวิตสมรส เป็นทัศนคติของชาย ด้วยความสงสาร สิ่งที่จะช่วยป้องกันปัญหา คือ การลดโอกาสความใกล้ชิดสนิทสนมที่มากเกินไปกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยา การเลี้ยงดูเด็กชายให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพที่ดีไม่มีจุดอ่อนที่อาจล่อแหลมต่อการเกิดปัญหานี้ การเสริมทักษะการใช้ชีวิตคู่ของสามีภรรยาให้มีความสุข การป้องปรามสามีของภรรยาต่อปัญหาเมียน้อยก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนทัศนคติของชายไทย ทั้งหมดนี้จะช่วยลดปัญหาสุขภาพจิตจำนวนมากที่ตามมาเองทุกคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการมีเมียน้อย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2541 43(3):207-16

Keywords: เมียน้อย, ชายไทย, ปัญหาจิตเวช, สุขภาพจิต, ครอบครัว, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เพศ, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 100414303207

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.98MB