ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: รัตนา สายพานิชย์, สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค, ชัชวาล ศิลปกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจการให้บริการด้านจิตเวชในระดับโรงพยาบาลชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2541,303-315

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษานี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของแพทย์เกี่ยวกับปัญหาและการให้บริการด้านจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ในโรงเรียนแพทย์ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา วิธีการศึกษา ผู้รายงานได้ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการให้การรักษาทางด้านจิตเวชไปยังแพทย์ทั่วประเทศไทย 1,500 ฉบับ ได้รับตอบกลับมา 617 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 41.13) ผลการศึกษา พบว่าแพทย์ให้การวินิจฉัยว่า ผู้ป่วยมีปัญหาด้านจิตเวชอย่างเดียวประมาณร้อยละ 10 ผู้ป่วยมีโรคทางกายและมีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยประมาณร้อยละ 30 ของผู้ป่วยทั้งหมด ปัญหาที่พบบ่อย 4 อันดับแรก คือ ปัญหาทางด้านจิตใจในผู้ป่วยที่เป็นโรคทางกาย,กลุ่มโรควิตกกังวล (Anxiety disorder) กลุ่มโรคที่คิดว่ามีปัญหาทางด้านจิตเวชแต่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ และกลุ่มโรคที่มาด้วยอาการทางกาย (Somatoform disorder) โดยแพทย์มีความมั่นใจในการวินิจฉัยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในด้านการรักษาพบว่าครึ่งหนึ่งของแพทย์ใช้ยาลดอาการวิตกกังวลมากกว่าร้อยละ 26 ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยร้อยละ 93.8 เป็น diazepam แพทย์ร้อยละ 41.2 ใช้ยาแก้เศร้าน้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยร้อยละ 96.7 เป็น amitriptyline ส่วนยาทางจิตเวชอื่น ๆ มีการใช้น้อยมาก การให้การรักษาทางด้านจิตใจพบว่าร้อยละ 90.4 เห็นความสำคัญมาก ปฏิบัติจริงได้บ่อยร้อยละ 76.8 แต่ร้อยละ 18.7 เท่านั้นที่มีความมั่นใจมากในการให้การรักษาด้านจิตใจนี้ สรุป ปัญหาทางด้านจิตเวชยังเป็นปัญหาที่สำคัญในชุมชน แพทย์ที่ให้บริการนั้นยังพบปัญหาในการให้การวินิจฉัยและการให้บริการอยู่ ซึ่งโรงเรียนแพทย์อาจนำข้อมูลนี้มาเป็นแนวทางในการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ต่อไป

Keywords: community, psychiatry, service, ความคิดเห็นของแพทย์, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, บริการ, โรงพยาบาลชุมชน, บริการสุขภาพจิต, บริการจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 100414304235

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.62MB