ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ชลิตสุดา ปัฎสาศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการชักอย่างสมบูรณ์ในการรักษาด้วยไฟฟ้า แบบกระตุ้นให้ชักหลายครั้งโดยมีเครื่องควบคุม

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2536,1-6

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาปริมาณไฟฟ้าที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดการชักอย่างสมบูรณ์ในการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบกระตุ้นให้ชักหลายครั้งโดยมีเครื่องควบคุม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้าของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำนวน 160 คน ประกอบด้วยเพศชาย 78 คน เพศหญิง 82 คน อายุต่ำสุด 17 ปี สูงสุด 70 ปี อายุเฉลี่ย 34 ปี ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการชักอย่างสมบูรณ์มีคะแนนเฉลี่ย 24.30 จูลคะแนนต่ำสุด 8 จูล และสูงสุด 47 จูล แสดงว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีความทนทานต่อการชักต่างกันดังนั้น ควรปรับปริมาณไฟฟ้าเหมาะกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการชักอย่างสมบูรณ์ในเพศหญิง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการชักอย่างสมบูรณ์ ในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Keywords: การรักษาด้วยไฟฟ้า, ช๊อคไฟฟ้า, จิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ECT, psychiatry, electro convulsive therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105360903004

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -