ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: นันทนา รัตนากร

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะโครงสร้างและเศรษฐกิจของครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน เขตจังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2536

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้าง และเศรษฐกิจของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านเขตจังหวัดนนทบุรี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ญาติของผู้ป่วยจิตเวชที่เคยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลขณะที่พาผู้ป่วยมาขอรับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2535 ถึง กุมภาพันธ์ 2536 ทุกราย จำนวน 350 คน ตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ครอบครัวมีสมาชิกจำนวน 5-8 คน (ร้อยละ 50.6) คิดเฉลี่ย 5 คนต่อครอบครัว มีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย (ร้อยละ 53.1) มีความห่วงใยรักใคร่กันดีภายในครอบครัว (ร้อยละ 78.0) และยังพบว่าผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน คือมารดาของผู้ป่วย (ร้อยละ 35.7) โดยไม่มีผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยด้วยเลย (ร้อยละ 50.0) ครอบครัวส่วนใหญ่มีสภาวะเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 85.2) และมีความพร้อมมากในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน (ร้อยละ 75.1) เมื่อนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ พบว่าจำนวนสมาชิกและลักษณะของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน แต่พบว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน จำนวนสมาชิกที่ร่วมรับผิดชอบในการการดูแลผู้ป่วย และสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งได้แก่ รายได้ ความพอเพียงของการใช้จ่าย และลักษณะที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับระดับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P‹.05)

Keywords: family, psychiatry, psychosis, psychotic, ครอบครัว, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 106360103004

ISSN/ISBN: 0858-6101

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -