ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จุฬารัตน์ ศิริวัฒน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาแบบทดสอบสำหรับการคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2536, 69-85

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline ซึ่งผู้วิจัยแปลมาจากแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพแปรปรวน (Personality Diagnostic Questionnaire-Revised) โดยการหาค่าความเชื่อถือได้และความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 34 คน กลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่า มีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มคนปกติ ให้ทั้ง 2 กลุ่มทำแบบทดสอบที่นำมาศึกษา ผลการวิจัยว่า แบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline นี้ มีค่าความเชื่อถือได้ทั้งฉบับ เท่ากับ .97 ได้ค่าความเชื่อถือได้รายข้อ .86 ถึง .98 ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ ให้ค่าความไวร้อยละ 85 ค่าความจำเพาะร้อยเปอร์เซ็นต์ และทำการคาดคะเนร้อยละ 87ความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจจากแบบทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับการวินิจฉัยของจิตแพทย์โดยหาค่าสหสัมพันธ์แบบ Phi ให้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .86 และหาค่าน้ำหนักในการจำแนกผู้ที่มีและไม่มีบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ DSM - III - R ด้วยวิธีการวิเคราะห์จำแนกประเภท โดยใช้จุดตัดและคะแนนรวมจากแบบทดสอบและการวินิจฉัยของจิตแพทย์เป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดแบ่งกลุ่มได้ค่าน้ำหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกผู้ที่มีบุคคลิกภาพแปรปรวนแบบ Borderline คือค่าน้ำหนักที่มากกว่าหรือเท่ากับ .02678 กับค่าน้ำหนักที่มากกว่า หรือเท่ากับ 0 ตามลำดับ

Keywords: จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บุคลิกภาพ, บุคลิกภาพแปรปรวน, แบบคัดกรอง, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด, จิตวิทยา, แบบวัดบุคลิกภาพแปรปรวน, borderline, personality test

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 101362401006

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -