ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: นภาพร อิศระภิญโญ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชักที่คลินิกอายุรกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2536, 56-68

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อหาอัตราความชุกของปัญหาด้านจิตใจในผู้ป่วยโรค ลมชัก และเปรียบเทียบปัญหาด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชักชนิดต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ของผู้ป่วยโรคนี้ ที่คลินิกอายุรกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบ Symptom Distress CheckList - 90 (SCL - 90) ผลการวิจัยพบว่า 1. อัตราความชุกของปัญหาด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคลมชักคือ 0.48 และผู้ป่วยโรคลมชักมีปัญหาด้านจิตใจ แตกต่างจากเกณฑ์ปกติ 4 กลุ่มอาการคือ Somatization, Phobic Anxiety psychoticism และ Paranold Ideation โดยที่ 3 กลุ่มอาการแรกมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05 และ 0.01 และกลุ่มอาการสุดท้ายคือ Paranoid Ideation มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 2. ผู้ป่วยโรคลมชักชนิด Primary Generalized Epilepsy (PGE) มีปัญหาด้านจิตใจในกลุ่มอาการ Psychoticism มากกว่าชนิด Temporal Lobe Epilepsy (TLE) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Keywords: epilepsy, psychiatry, psychology, SCL-90, Neurology, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคลมชัก, ลมชัก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Code: 101362401007

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -