ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พวงน้อย อรุณ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2536,46-55

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จากโรคของหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกชายหญิงที่เข้ารับการรักษาในแผนกประสาทวิทยาของโรงพยาบาลประสาทพญาไท และโรงพยาบาลประสาทสงขลา จำนวน 70 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธี Purposive sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบทางสุขภาพจิต Symptom Checklist - 90 (SCL - 90) และแบบสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ โดยพัฒนาโปรแกรมบนโปรแกรมสำเร็จรูป D base III Plus ซึ่งเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square Test ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 71.43 และอัตราดูเพิ่มขึ้นตามอายุ 2. ปัญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก คือ Depression และ Phobic anxiety ซึ่งพบเท่ากันทั้ง 2 กลุ่มอาการ คือ ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต 3. ผู้ป่วยอัมพาตซีกซ้ายมีปัญหาสุขภาพจิต พอ ๆ กับผู้ป่วยอัมพาตซีกขวาร้อยละ 71.74 และ 70.83 ตามลำดับ และอาการ Somatization พบในผู้ที่เป็นอัมพาตซีกซ้ายมากกว่าอัมพาตซีกขวาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 4. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกหญิงมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 73.53 ผู้ป่วยชาย ร้อยละ 69.44 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านเพศกับกลุ่มอาการทางด้านสุขภาพจิต 5. ผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพเดิมเป็นคนหงุดหงิดง่าย มีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุดร้อย 81.25 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

Keywords: สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ร.พ. ประสาทสงขลา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 101362401008

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -