ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อรพรรณ เมฆสุภะ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาแบบทดสอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญา เด็กอายุ 2-15 ปี ของกรมการแพทย์

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2536 , 65 - 71

รายละเอียด / Details:

งานวิจัยนี้เป็นการประเมินผลของการวัดระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของเด็ก โดยใช้คู่มือที่สร้างขึ้นโดยฝ่ายจิตวิทยา ศูนย์สุขวิทยาจิต เพื่อเปรียบเทียบกับแบบทดสอบมาตรฐาน ที่มีอยู่แล้ว คือ WISC ผลการศึกษาพบว่า ค่า sensitivity = 89.47% specificity = 76.9%, positive predictive value = 95.2%, Negative predictive value = 58.8% และ False positive = 4.8%

Keywords: IQ, psychiatry, test, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, แบบคัดกรอง, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: กองส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

Code: 101362402023

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -