ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อรวรรณ หนูแก้ว

ชื่อเรื่อง/Title: ความชุกของภาวะความซึมเศร้า และความสัมพันธ์กับปัจจัยทางจิต สังคมการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเด็กสระแก้วกับเด็กในครอบครัวปกติ

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2536 , 49 - 64

รายละเอียด / Details:

การศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความชุก และระดับของภาวะซึมเศร้า และความสำคัญด้านปัจจัยจิตสังคม ระหว่างเด็กวัดสระแก้วกับเด็กในครอบครัวปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กที่ศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 623 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคาดหวังในชีวิต แบบสอบถามความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน และ แบบสอบถาม CDI (Children’s Depression Inventory) ผลการวิจัยพบว่า เด็กวัดสระแก้วมีความชุก และระดับของภาวะซึมเศร้ามากกว่าเด็กในครอบครัวปกติ (p‹.01) เด็กที่มี เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนต่างกันพบว่ามีภาวะซึมเศร้าที่แตกต่างกัน (p<.10) ความคาดหวังในชีวิต โดยรวมของเด็กในครอบครัวปกติมีมากกว่าเด็กในวัดสระแก้ว (p<.10) เด็กในวัดสระแก้ว มีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนโดยรวม มีน้อยกว่าเด็กในครอบครัวปกติ (p<.01) และความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน ด้าน Self-esteem ในเด็กวัดสระแก้วมีน้อยกว่าเด็กในครอบครัวปกติ

Keywords: ความชุก, ระดับภาวะซึมเศร้า, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ซึม, ซึมเศร้า, ภาวะซึมเศร้า, ระบาดวิทยา, โรคซึมเศร้า, เศร้า, สังคม, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 101362402024

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -