ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, กาญจนา วณิชรมณีย์, วัจนินทร์ โรหิตสุข

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะทางเชาวน์ปัญญาและความสามารถทางจักษุสัมผัสของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียน

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2516 , 23 - 48

รายละเอียด / Details:

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาลักษณะทางเชาวน์ปัญญา ความสามารถทางจักษุสัมผัส และการศึกษา เพื่อหาความสัมพันธ์ของคะแนนจาก 2 แบบทดสอบคือ WISC FROSTIG ในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่อง ทางด้านการเรียน (Learning Disabilities Children : LD) ผลการศึกษาได้ข้อค้นพบดังนี้ คือ ระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กในกลุ่มนี้ทั้งด้าน Verbal IQ Performance IQ และ Full IQ อยู่ในระดับปกติ แต่พบว่าคะแนนในข้อทดสอบย่อยจากแบบทดสอบ WISC มีค่าอยู่ในช่วง 7-10 คะแนน ในส่วนของความสามารถทางด้านจักษุสัมผัส ซึ่งวัดจากแบบทดสอบ FROSTIG ต่ำกว่ากลุ่มอื่น และเมื่อแบบรวมทั้ง 2 มา หาค่าความสัมพันธ์พบว่า ข้อทดสอบย่อย ใน Block design มีความสัมพันธ์กับข้อทดสอบย่อยในแบบทดสอบ FROSTIG มากที่สุด

Keywords: IQ, learning, learning disability, psychiatry, test, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Code: 101362402025

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -