ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: เจตน์สันติ์ แตงสุวรรณ, พูนสุข ช่วยทอง, อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ

ชื่อเรื่อง/Title: การเห็นคุณค่าในตนเอง วิธีการเผชิญปัญหากับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2541, 8-22

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบตัดขวาง เพื่อศึกษาความแตกต่างของการเห็นคุณค่าในตนเอง การเผชิญปัญหา กับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่ายได้จำนวน 667 คน รวบรวมข้อมูลโดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม พ.ศ. 2539 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าT-test ผลการศึกษาพบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นคุณค่าในตนเองระดับค่อนข้างต่ำและต่ำ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพน้อยอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 82.3 และ 87.7) มากกว่าระดับไม่ดี (ร้อยละ 17.7 และ 12.3) และมีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ อยู่ในเกณฑ์ถูกต้องมากเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.8) รองลงมา อยู่ในเกณฑ์ถูกต้องปานกลางและน้อย (ร้อยละ 17.7 และ 12.3) นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่างกัน มีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.016) และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีการเผชิญปัญหาแบบมีประสิทธิภาพน้อย ในระดับต่างกัน มีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.015) สรุปผลการศึกษา นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีการเห็นคุณค่าในตัวเองสูงและมีการเผชิญปัญหาในระดับดี มีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์อยู่ในเกณฑ์ถูกต้อง

Keywords: AIDS, HIV, personality, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักศึกษา, บุคลิกภาพ, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 101412901048

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -