ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมลักษณ์ เดิดขุดทด, บุญนำ เล้าโสภาภิรมย์

ชื่อเรื่อง/Title: สิทธิผู้ป่วยที่ควรได้รับในทัศนะ ของพยาบาลโรงพยาบาลนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2541, 36-42

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาสิทธิของผู้ป่วยที่ควรได้รับตามทัศนะของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนิติจิตเวชและเปรียบเทียบทัศนะดังกล่าวระหว่างพยาบาลที่มีเพศ ประสบการณ์การทำงาน สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้และความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยแตกต่างกัน โดยการส่งแบบสอบถามให้พยาบาลจำนวน 87 คน ผลการวิจัยได้ข้อสรุปดังนี้ 1. พยาบาลที่ตอบแบบสอบถามเป็นหญิงมากกว่าชายเล็กน้อย ร้อยละ 80 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 2 ใน 3 มีสถานภาพสมรสคู่ มากกว่าครึ่งเล็กน้อยเป็นพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาล ร้อยละ 76 มีความคิดว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยปานกลางหรือเล็กน้อย 2. พยาบาลส่วนมากเห็นด้วยกับสิทธิผู้ป่วยในการได้รับการบริการเพื่อสุขภาพสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากแพทย์, สิทธิในการปฏิเสธการรักษา และสิทธิในการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยไว้เป็นความลับ โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.6, 86.8, 73.5 และ 82.9 ของคะแนนเต็มตามลำดับ ความคิดเห็นนี้พยาบาลวิชาชีพเห็นด้วยมากกว่าพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาลส่วนนอกนั้นความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

Keywords: psychiatry, service, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการ, พยาบาล, สิทธิ, สิทธิผู้ป่วย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 101412902033

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -