ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: เจริญ แจ่มแจ้ง, วนิดา รัมมนต์, พัชรี ปริปุรณะ

ชื่อเรื่อง/Title: มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลบหนี

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2536,33-40

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลบหนีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลบหนี สร้างโดยอาศัยการค้นคว้าจากตำราเอกสารทางวิชาการ และได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 20 ท่าน ตามเทคนิคเดลฟาย ความสอดคล้องของความคิดเห็นวิเคราะห์โดยการหาค่ามัธยฐาน และค่าการกระจายควอไทล์ ความเที่ยงของเนื้อหาทดสอบโดยการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนิติจิตเวช จำนวน 10 ท่าน ผลการวิจัยได้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหลบหนีรวม 2 มาตรฐาน มีดังนี้ .- มาตรฐานที่ 1 ผู้ป่วยยินยอม และร่วมมืออยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล มาตรฐานที่ 2 ผู้ป่วยไม่หลบหนี

Keywords: nurse, psychiatric nursing, standard, psychiatry, มาตรฐานการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชหลบหนี, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยหลบหนี, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 1023607010001

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -