ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ภัทรอำไพ พิพัฒนานนท์, ฐิติวัลค์ ธรรมไพโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: การวินิจฉัยทางการพยาบาลจิตเวชโดยนักศึกษาพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2536

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินว่า นักศึกษาพยาบาลได้กำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลไว้ในแบบแผนสุขภาพใดบ้าง แต่ละแบบแผนมีความถี่เท่าไร และสามารถเขียนข้อวินิจฉัยเชิงโครงสร้างได้ถูกต้องเพียงใด โดยวิเคราะห์จากรายงานแผนการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาได้ถูกต้องเพียงใด โดยวิเคราะห์จากรายงานแผนการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิชา ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ จำนวน 78 ฉบับ พบว่ามีการกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล จำนวน 406 ครั้ง ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการวินิจฉัย 2-14 ปัญหาเฉลี่ย 5.1 ปัญหา แบบแผนที่ได้รับการวินิจฉัยสูงสุดคือ การปรับตัวและการเผชิญความเครียด (ร้อยละ 22.17) แบบแผนที่ได้รับการวินิจฉัยน้อยที่สุดคือ เพศและการเจริญพันธ์ (ร้อยละ 0.24) แบบแผนที่วินิจฉัยถูกต้องทั้งหมดมี 3 แบบแผนคือ การขับถ่าย ค่านิยมและความเชื่อ และแบบแผนเพศและการเจริญพันธุ์ ส่วนแบบแผนที่วินิจฉัยถูกต้องน้อยที่สุดคือ บทบาทและสัมพันธภาพ (ร้อยละ 63.79) เฉลี่ยความถูกต้องร้อยละ 75.37

Keywords: nurse, psychiatric nursing, พยาบาล, การวินิจฉัยทางการพยาบาลจิตเวช, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: แผนกการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Code: 102360701011

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -