ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ฐิติวัลค์ ธรรมไพโรจน์, นงคราญ ผาสุข

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตและเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1, 2, 3, และ 4 ปีการศึกษา 2534 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 302 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม SCL-90 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบกับ Normalize T-score ผลการวิจัยพบว่าสุขภาพจิตของนักศึกษาโดยรวมของแต่ละชั้นปีการศึกษาอยู่ในระดับปกติทุกด้าน (Normalize T-score 40-60) และพบว่าภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาแต่ละชั้นมีความแตกต่างกันเกือบทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นด้านการเจ็บป่วยทางกายและความรู้สึกไม่เป็นมิตร มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ นอกจากนั้นยังพบว่าระดับของภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาแต่ละชั้นลดต่ำลง เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีระดับสุขภาพจิตต่ำที่สุด

Keywords: nurse, mental health, stress, ความเครียด, สุขภาพจิต, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักศึกษา, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 102360701021

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -