ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ภัทรอำไพ พิพัฒนานนท์, ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: วิเคราะห์เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2536 หน้า 61-72

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินความสามารถของนักศึกษาพยาบาลในการใช้การสื่อสารเพื่อการบำบัดว่าได้ใช้เทคนิคใดบ้าง แต่ละเทคนิคมีความถี่เท่าไร และสามารถระบุเทคนิคได้ถูกต้องเพียงใด โดยวิเคราะห์จากแบบบันทึกการสื่อสารเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในวิชาประสบการณ์พยาบาลจิตเวช ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 52 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาใช้การสื่อสารเพื่อการบำบัดจำนวน 1,208 ครั้ง เป็นการใช้เทคนิคที่เหมาะสมร้อยละ 8.20 และมีการสื่อสารที่ไม่สามารถจัดเข้าในการสื่อสารเทคนิคที่กล่าวมาอีกร้อยละ 16.72 ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบำบัด และวิธีการช่วยเหลือนักศึกษาในระหว่างฝึกปฏิบัติ

Keywords: nurse, psychiatric nursing, ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบำบัด, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Code: 102360702015

ISSN/ISBN: 0875-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -