ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อุดม เพชรสังหาร, สกุลรัตน์ จารุสันติกุล, ปรีชา สุวังบุตร, มณฑา จันโทริ, วันดี เนตรไสว, จันทนา มาศธนพันธ์

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการหมอดูในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2541 หน้า 57-72

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการหมอดูชนิดของปัญหาที่หมอดูได้ให้บริการและเครือข่ายสังคมที่ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการหมอดูในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น และแบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต (General health Questionnaire 12 : GHQ 12) โดยให้หมอดูเป็นผู้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบเอง ผลการศึกษา พบว่า จากจำนวนตัวอย่าง 237 คน ช่วงอายุที่มาใช้บริการหมอดูมากที่สุด คือ อายุ 21-40 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้จบปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 41.58 เป็นผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ในจำนวนนี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ ร้อยละ 76.5 และ 23.5 ตามลำดับ กลุ่มอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด คือ กลุ่มอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.0 ปัญหาที่นำมาปรึกษาหมอดูมากที่สุดคือ เรื่องงาน เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องความรักหรือเนื้อคู่ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.3 มีปัญหามาปรึกษาหมอดูมากกว่า 1 เรื่อง สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจากการใช้บริการหมอดูได้แก่ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความทุกข์ใจ ช่วยให้มีกำลังใจและมีความหวังในชีวิตมากขึ้น สำหรับเครือข่ายสังคมที่กลุ่มตัวอย่างขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาก่อนมาพบหมอดูได้แก่ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง และแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ตามลำดับ

Keywords: community, community psychiatry, psychiatry, GHQ, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, หมอดู

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขภาพจิต 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103410502004

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.53MB