ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ภัทรา ถิรลาภ, นิวัติ เอี่ยมเที่ยง, อริสสา ฤทธิกาญจน์

ชื่อเรื่อง/Title: การให้บริการสุขภาพจิตของ รพศ./รพท./รพช. ในภาคกลางและภาคตะวันออก

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2541 หน้า 46-56

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการสุขภาพจิตของโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ในภาคกลางและภาคตะวันออกและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการสุขภาพจิต ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการให้บริการสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในกลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์กลุ่มงานพยาบาลและฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ใน รพศ. รพท. และ รพช. ในเขต 1,2,3 และ 4 จำนวน 394 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา รวบรวมข้อมูลโดยส่งทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS/PC+ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และT-test ผลการวิจัย มีดังนี้ 1. การให้บริการสุขภาพจิตใน รพศ. รพท. รพช. ที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพจิต รองลงมาคือ ด้านป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ด้านบำบัดรักษาให้บริการในรูปแบบการตรวจรักษาร่วมกับผู้ป่วยทั่วไป ส่วนการฟื้นฟูสมรรถภาพจะมีการดำเนินงานน้อยที่สุด 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการสุขภาพจิต คือ การมีแผนงานสุขภาพจิตและมีบุคลากรรับผิดชอบงานสุขภาพจิต และการได้รับการอบรมด้านสุขภาพจิต 3. ปัญหา อุปสรรคในการให้บริการสุขภาพจิตที่มากที่สุดคือ ขาดแคลนบุคลากรรองลงมาคือ บุคลากรขาดความรู้และทักษะ

Keywords: community, psychiatry, ชุมชน, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตเวชชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขภาพจิต 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103410502012

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.53MB