ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อรวรรณ ศิลปกิจ, พงศ์เกษม ไข่มุกด์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลกระทบด้านจิตสังคมของโรคลมชัก

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2541 หน้า 115-121

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลกระทบด้านจิตสังคมของโรคลมชักต่อผู้ป่วยลมชัก ผู้ป่วยลมชักจำนวน 60 คน ตอบแบบสอบถามซึ่งสร้างโดยผู้วิจัย แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนเพื่อประเมินผลกระทบด้านจิตสังคม ได้แก่ความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม การดูแลตนเอง ความรู้สึกในคุณค่าตัวเองและเจตคติต่อยารักษาโรคลมชักผู้ป่วยแบ่งเป็นสองกลุ่มตามความรุนแรงของโรคซึ่งพิจารณาจากจำนวนยาที่รับประทานผลการศึกษาพบคะแนนรวมเฉลี่ยของผลกระทบด้านจิตสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผู้ป่วยลมชักสองกลุ่ม เมื่อพิจารณารายด้านพบความแตกต่างระหว่างคะแนนรวมของความสัมพันธ์ในครอบครัว การดูแลตนเองและเจตคติต่อยารักษาโรคลมชักระหว่างสองกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญยกเว้นความรู้สึกในคุณค่าตัวเอง

Keywords: epilepsy, psychiatry, psychology, social, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคลมชัก, ลมชัก, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กลุ่มงานประสาทวิทยา โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี

Code: 103410503005

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.53MB