ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วัลภา วงศ์สารศรี, ปราณี ชาญณรงค์, อุดม ลักษณวิจารณ์

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้ยาจิตเวชของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2540 - มกราคม 2541 หน้า 50-55

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกของการใช้ยาจิตเวช ชนิดของยาจิตเวชและศึกษาถึงปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคลที่ได้รับการรักษาด้วยยาจิตเวชของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยศึกษาจากใบสั่งยาผู้ป่วยนอกทั้งหมดของเดือนสิงหาคม 2540 จำนวน 7,282 ใบ ผลการศึกษา พบว่า 1. การใช้ยาจิตเวชของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความชุกคิดเป็นร้อยละ 7.0 2. ยาจิตเวชที่ใช้มากที่สุดคือ กลุ่มยาต้านวิตกกังวล คิดเป็นร้อยละ 53.7 โดยใช้ยาไดอะซีแพมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาในลำดับใกล้เคียงกันคือ กลุ่มยาต้านซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 40.8 โดยใช้ยาอะมิทริพป์ทิย์ลีนคิดเป็นร้อยละ 31.0 3. ปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคล เพศหญิงใช้ยาจิตเวชมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.4 และ 31.6 ตามลำดับ อัตราส่วนการใช้ยาจิตเวชผู้ป่วยชายต่อผู้ป่วยหญิง = 1:2

Keywords: antidepressant drug, drug, minor tranquilizer, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยนอก, เภสัชกรรม, ยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Code: 104400501015

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 3.04MB