ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ชูศรี เกิดพงษ์บูญโชติ

ชื่อเรื่อง/Title: Neuroleptic Malignant Syndrome : ตัวอย่างผู้ป่วย 1 ราย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2541 หน้า 130-142

รายละเอียด / Details:

Neuroleptic Malignant Syndrome (N M S) เป็นภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยยาต้านโรคจิต ที่รู้จักกันน้อยที่สุด เกิดขึ้นยากแต่มีอาการรุนแรงที่สุด ผู้เขียนนำเสนอตัวอย่างผู้ป่วย NMS 1 ราย เป็นผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง อายุ 54 ปี ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคจิตมานานกว่า 18 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่วิธีการรักษาพยาบาลประสบความสำเร็จ การตระหนักถึง NMS เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลของการรักษาพยาบาล

Keywords: drug, NMS, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, เภสัชกรรม, ยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 104410503003

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 3.04MB