ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อุไรวรรณ เหลืองไพโรจน์, ชุติมา ประทีปจิตติ, สุคนธ์ คำอ่อน

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการใช้ยาทางจิตของผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2541 หน้า 58-64

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการใช้ยาทางจิตของผู้ป่วยจิตเวชรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการใช้ยาทางจิต ตัวอย่างประชากรเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 207 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูลคุณภาพชีวิตโดยใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ฉบับภาษาไทย (WHOQOL) ชุด 26 ตัวชี้วัด 3) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ยาทางจิต ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 2) พฤติกรรมการใช้ยาทางจิตของผู้ป่วยจิตเวช โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 3) คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการใช้ยาทางจิต อยู่ในระดับปานกลาง

Keywords: drug, pharmacy, psychiatry, คุณภาพชีวิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยนอก, เภสัชกรรม, ยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา

Code: 104410503006

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 3.04MB