ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุมาลี สัยยะสิทธิพานิชย์, ชลธิดา สิมะวงศ์, ทิพศมัย จันทรมานนท์, แววดาว วงศ์สุรประกิต

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเรื่องการจัดกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง พฤษภาคม-สิงหาคม 2541 / ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการจัดกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลสวนปรุง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยชายและหญิง จำนวน 164 ราย คัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด ลักษณะของกลุ่มเป็นกลุ่มเปิด พบกัน 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที กลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พูดระบายอย่างอิสระ เน้นปัญหาที่นี่ เดี๋ยวนี้ โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่แน่นอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการดำเนินกลุ่มที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม จากเอกสาร ตำราที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมีการประเมินผลการดำเนินกลุ่มในแต่ละครั้ง ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคอง สามารถช่วยเหลือให้ผู้ป่วยจิตเวชได้ระบายความคับข้องใจ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มทำให้เกิดปัจจัยบำบัดขึ้นในการทำกลุ่มแต่ละครั้งที่พบบ่อยที่สุดคือ การได้ระบายออก การมีความเป็นสากล การได้รับการชี้แนะแนวทาง และการผูกพันจิตใจต่อกัน ซึ่งเกิดผลดีต่อการรักษา และผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีการแสดงออกไปในทางที่ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม

Keywords: group, group psychotherapy, IPD, psychiatry, psychotherapy, กลุ่ม, กลุ่มจิตบำบัด, จิตบำบัด, จิตบำบัดกลุ่ม, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยใน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105411401031

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -