ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วิวัฒน์ เชวงชัยยง, นิศานาถ โชคเกิด

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้ CAGE เพื่อตรวจหาผู้ป่วยที่ติดสุราในโรงพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง พฤษภาคม-สิงหาคม 2541 / ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

รายละเอียด / Details:

CAGE เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้คัดกรองผู้ป่วยติดสุรา ประกอบด้วยคำถาม 4 คำถามสั้น ๆ ง่าย และสะดวกต่อการนำไปใช้ จึงมีผู้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ CAGE ไว้อย่างแพร่หลาย โดยถือเอาระดับคะแนน > 2 เป็นเกณฑ์วินิจฉัยภาวะติดสุรา ผู้ศึกษาได้นำ CAGE ฉบับภาษาไทยมาใช้สัมภาษณ์ ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในแผนกอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลลำพูน จำนวน 322 ราย ในจำนวนนี้ 160ราย ซึ่งมีประวัติดื่มสุราจะได้รับการวินิจฉัยภาวะติดสุราจากเกณฑ์วินิจฉัยของ DSM IV โดยพยาบาลจิตเวช ร่วมด้วย ผลการศึกษาพบว่า CAGE ที่ระดับคะแนน > 2 มีความไวและความจำเพาะ 89.71 และ 70.8 ตามลำดับ และความชุกของผู้ป่วยที่ติดสุราจากเกณฑ์ของ DSM IV และ CAGE Score > 2 คิดเป็นร้อยละ 57.71 % และ 54.97 %

Keywords: alcoholism, CAGE, screening test, test, ผู้ป่วยติดสุรา, แบบคัดกรอง, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด, แบบสำรวจ, โรคพิษสุรา, เหล้า, ยาเสพติด, สารเสพติด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105411401032

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -