ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: เสนาะ สินอาษา

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 6 โรงงาน ในเขตจังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2536

รายละเอียด / Details:

การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 6 โรงงานในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 527 คน โดยใช้แบบสอบถาม CMI วัดภาวะสุขภาพจิต สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ คือ พนักงานส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ในระดับต่ำ และปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของพนักงาน คือ เพศและอายุ ส่วนการศึกษาสถานภาพสมรส รายได้ และลักษณะโครงสร้างของครอบครัว ไม่มีผลต่อปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Keywords: industry, stress, ความเครียด, เครียด, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, แรงงาน, โรงงานอุตสาหกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: หัวหน้ากลุ่มงานจิตสรีรวิทยา โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 106360102007

ISSN/ISBN: 0858-6101

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -