ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จินดา โสมนัส, ราณี ฉายินทุ, ขนิษฐา บำเพ็ญผล

ชื่อเรื่อง/Title: การติดตามผลการรักษาผู้ป่วยจิตเวชคดีเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ๆ ของโรงพยาบาลนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลนิติจิตเวช ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม 2536,63-74

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และจิตใจของผู้ป่วยจิตเวชคดี ขณะกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชนและปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งขบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชคดี และวิธีการเพื่อความปลอดภัยของสังคม โดยศึกษาจากผู้ป่วยจิตเวชคดีที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลนิติจิตเวชในช่วงระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ.2533 - พ.ศ. 2534) จำนวน 172 ราย ด้วยวิธีการส่งแบบสอบถามให้ญาติตอบ และได้รับกลับคืนมาเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพียง 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.19 จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงส่วนใหญ่เป็นโสด อยู่ในวัยฉกรรจ์ ในช่วงอายุ 21-30 ปี จบประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง กระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับทรัพย์และความผิดต่อชีวิตมากที่สุด โดยตำรวจและศาลส่งมาให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยสภาพจิตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 14 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อกลับไปอยู่บ้านได้รับการต้อนรับจากญาติเป็นอย่างดี เพื่อนบ้านใกล้เคียงมีความรู้สึกสงสาร เห็นใจ แต่ขณะเดียวกันก็มี ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่เพื่อนบ้านยังหวาดกลัว ไม่กล้าพูดด้วย บางรายถูกเพื่อนบ้านพูดจาล้อเลียน ยั่วยุอารมณ์ให้โกรธในด้านการกระทำผิดซ้ำ พบว่า ผู้ป่วยกระทำผิดซ้ำในคดีทำร้ายร่างกาย และทำผิดมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปโดยมีสาเหตุมาจากการขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง รับประทานยาไม่สม่ำเสมอพบว่า การรับประทานยามีผลต่อการกระทำผิดซ้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ค่า P น้อยกว่า 0.01) พบว่า ผู้ป่วยที่กระทำผิดซ้ำในคดีความผิดต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน มีสาเหตุมาจากการขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง การถูกยั่วยุให้โกรธ และการถูกชักจูง ส่วนทางด้านขบวนการยุติธรรมพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาคดีของศาลและตำรวจ โดยส่งมาเพื่อตรวจวินิจฉัยสภาพจิต ผลการตรวจพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคจิต ขณะกระทำผิด ไม่รู้ผิดชอบ และผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ต้องรับโทษ และมีผู้ป่วยจำนวนน้อยที่ศาลใช้วิธีเพื่อความปลอดภัยของสังคม (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 48) เป็นผู้ป่วยคดีอุกฉกรรจ์

Keywords: จิตเภท, จิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวชคดี, คดี, จิตเวชศาสตร์, นิติจิตเวช, โรคจิต, โรคจิตเภท, forensic, forensic psychiatry, psychiatry, psychosis, psychotic, schizophrenia

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 107360201005

ISSN/ISBN: 0858-4508

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -