ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ประจงจิตร์ แช่มสะอาด, สถิต กุลนรัตน์, ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติทางร่างกาย และการไปเรียนร่วมในเด็กกลุ่ม อาการดาวน์อายุ 3-5 ปี

แหล่งที่มา/Source: วารสารราชานุกูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2536,19-28

รายละเอียด / Details:

ศึกษาเด็กกลุ่มอาการดาวน์ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนโรงพยาบาลราชานุกูล จำนวน 28 รายโดยร้อยละ 85.7 ได้รับการตรวจยืนยันทางโครโมโซม พบความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดจากการตรวจร่างกาย ร้อยละ 10.7 ตาเขคิดเป็นร้อยละ 17.9 เด็กจำนวน 11 รายได้รับการตรวจการได้ยินโดยวิธี audiogram หรือ brainstem evoked potential ไม่พบความผิดปกติ เด็กจำนวน 4 รายจากเด็กที่ได้รับการตรวจ T4 และ TSH จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 18.2) มีภาวะธัยรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เด็กจำนวน 10 ราย (ร้อยละ 35.7) ไปเรียนร่วมในโรงเรียนอนุบาลกับเด็กปกติ เมื่อเปรียบเทียบความผิดปกติทางกายดังกล่าวในเด็กกลุ่มไปเรียนร่วมและไม่ได้ไปเรียนร่วมพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)

Keywords: Down’s syndrome, down's syndrome, เด็ก, นักเรียน, ปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน, อาการดาวน์, ดาวน์, เด็กวัยก่อนเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โครงการศึกษาแพทย์แนวใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

Code: 108360801004

ISSN/ISBN: 8057-8036

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -