ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ศศินี โภคโต, ศศิธร ฉิมสุนทร, สาวิตรี ณ ลำปาง

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเด็กกลุ่มอาการดาวน์และเด็กปกติ

แหล่งที่มา/Source: วารสารราชานุกูล 2536 ปีที 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม;4 - 9

รายละเอียด / Details:

ศึกษาเด็กกลุ่มอาการดาวน์ จำนวน 81 คน แบ่งเป็นเด็กชาย 52 คน เด็กหญิง 29 คน อายุเฉลี่ยขณะที่มาโรงพยาบาลครั้งแรกเท่ากับ 8 ปี 9 เดือน โดยศึกษาข้อมูลพัฒนาการเด็กที่ได้จากการสอบถามจากมารดาหรือผู้ปกครองพบว่าพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวช้ากว่าปกติทุกทักษะ ได้แก่ ชันคอ คว่ำ นั่ง คลาน ยืน เดิน ในเด็กกลุ่มอาการดาวน์มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ เท่ากับ 4 เดือน;4 เดือน ;11 เดือน; 6 เดือน;14 เดือน และ 18เดือน ตามลำดับ

Keywords: Down’s syndrome, mental retardation, เด็ก, ปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน, อาการดาวน์, ดาวน์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โครงการศึกษาแพทย์แนวใหม่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 108360803002

ISSN/ISBN: 8057-8036

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -