ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ, นารา ธีรเนต, ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล, จิราภรณ์ อารยะรังสฤษฎ์

ชื่อเรื่อง/Title: โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง สำหรับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: พยาบาลสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2536, 13-23

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรมพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตั้งสมมุติฐานการวิจัยไว้ว่า นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการฝึกตามโปรแกรมฝึกอบรมพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาล มีพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่านักศึกษาพยาบาลที่ไม่ได้รับการฝึกจากโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 36 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2534 ซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลที่มีคะแนนพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองในระดับปานกลางและต่ำ กลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่มเข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 18 คน กลุ่มทดลองได้รับการฝึกอบรมพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาลเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 6 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับประสบการณ์จากการฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า สมมุติฐานของการวิจัยได้รับการยอมรับ นั่นคือ กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Keywords: behavior, behaviour, psychiatric nursing, psychology, ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง, จิตวิทยา, นักศึกษา, พฤติกรรม, โปรแกรมการฝึกพฤติกรรม, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 129362001006

ISSN/ISBN: 0125-5118

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -