ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: นิตยา ตากวิริยะนันท์, ชนมน สูยะชีวิน

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวชในระยะฟื้นฟูสภาพ

แหล่งที่มา/Source: สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1)เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตตามการรับรู้ของผู้ป่วย จิตเวชในระยะฟื้นฟูสภาพ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและปัจจัยบางประการซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาศึกษา รายได้ จำนวนครั้งที่ญาติมาเยี่ยม ระยะเวลาเจ็บป่วย จำนวนครั้งที่เข้าโรงพยาบาลในปีที่ผ่านมา และความบกพร่องในการดูแลตนเอง 3) เพื่อศึกษาอำนาจในการทำนายของปัจจัยบางประการข้างต้นที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาลประสาทสงขลา และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำนวน 252 ราย เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด เก็บข้อมูลโดยการให้ผู้ป่วยตอบแบบวัดคุณภาพชีวิตและให้พยาบาลประเมินความบกพร่องในการดูแลตนเองของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยจิตเวชในระยะฟื้นฟูสภาพมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูงเล็กน้อย (X = 868.35,S.D. = 188.08 , possible range = 0-1300) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรกคือ คุณภาพชีวิตในเรื่อง การรับประทานยาทางจิตเวช การรักษาพยาบาล และการนอนหลับที่เพียงพอเต็มอิ่ม ตามลำดับ และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 3 ลำดับแรกคือ คุณภาพชีวิตในเรื่องอาชีพการงาน ฐานะทางการเงินและการศึกษา ตามลำดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประเมินว่ามีคุณภาพชีวิตในระดับดีพอใช้ขณะอยู่โรงพยาบาล แต่จะมีคุณภาพชีวิตในระดับดีมากเมื่อกลับไปอยู่บ้าน เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและปัจจัยบางประการ พบว่าความบกพร่องในการดูแลตนเองและเพศเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=-0145 และ r =.167 , p?.05 ตามลำดับ) และสามารถร่วมกันทำนายคุณภาพชีวิตโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้คุณภาพชีวิตได้ร้อยละ 4.3 และมีนัยสำคัญทางสถิติ (F = 5.009, P?.01) สำหรับปัจจัยอื่นซึ่งได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาศึกษา รายได้ จำนวนครั้งที่ญาติมาเยี่ยม ระยะเวลาเจ็บป่วย และจำนวนครั้งที่เข้าโรงพยาบาลในปีที่ผ่านมา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต และไม่สามารถร่วมทำนายคุณภาพชีวิตได้

Keywords: psychiatry, rehabilitation, คุณภาพชีวิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 199361101018

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -