ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: นพดล เตมียะประดิษฐ์, อัญชุลี เตมียะประดิษฐ์, สุรชัย เกื้อศิริกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะซึมเศร้าในคลินิกผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลสงขลา

แหล่งที่มา/Source: สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2536

รายละเอียด / Details:

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนทั้งทางกายและจิตใจ ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาหนึ่งที่มักพบร่วมด้วยบ่อยมาก และมีผลกระทบในแง่ลบถึงความร่วมมือในการรักษาโรคเบาหวาน ผู้รายงานได้ศึกษาหาความชุกของภาวะซึมเศร้าในคลินิกโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสงขลา จำนวน 142 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ The Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D scale) พบว่ามีความชุกของภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 30 พบว่า ความชุกของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มโรคเบาหวานที่มีโรคฝ่ายกายร่วมด้วยสูงถึงร้อยละ 33 ในขณะที่ความชุกของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มโรคเบาหวานที่ไม่มีโรคฝ่ายกายร่วมด้วย พบเพียงร้อยละ 9 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P ‹ 0.05) ได้เสนอแนะว่าควรมีการศึกษาระยะยาวถึงผลของการรักษาภาวะซึมเศร้าที่พบร่วมด้วยต่อการลดอัตราตายและความพิการในผู้ป่วยเบาหวาน

Keywords: CES-D, depress, depression, depressive, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ซึม, ซึมเศร้า, ภาวะซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, , เศร้า, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: -

Code: 199361103017

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -